PLODSİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Giriş

1.1    İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Plodsi Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Plodsi”) ile Plodsi mobil uygulamasına ve/veya plodsi.com.tr adresinde yer alan siteye kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
1.2   Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin (“Kullanıcı”), Plodsi’ye ait mobil uygulama üzerinden talep ettiği ürün ve/veya hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır
1.3   İşbu Sözleşme ile Plodsi, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Plodsi, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

1.4   İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Plodsi mobil uygulama üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

1.5   Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 2. Tanımlar

2.1  “Plodsi” Plodsi Finansal Teknolojiler Anonim Şirketini,

2.2  “Kullanıcı” Plodsi’ye ait mobil uygulama üzerinden İş Ortağı’nın sunduğu ürün ve/ veya hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Plodsi E-Cüzdan kullanıcısını,

2.3  “Üyelik Bilgileri” Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’ya üye olmak ve Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için paylaştığı bunlarla bağlı kalmaksızın araç plakası, ad, soyad, TCKN ve cep telefonu vb. bilgilerini,

2.4  “Uygulama” https://plodsi.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Plodsi Mobil Uygulamasını,

2.5  “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.6  “İş Ortağı” Kullanıcı’nın Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ve Plodsi Hizmetleri kapsamında sunulan imkânlara ilişkin ürün ve/veya hizmetleri sunan Plodsi’in anlaşmalı olduğu Üye İşyerlerini,

2.7  “Ürün ve Hizmetler” Mobil Uygulama üzerinden Kullanıcı’nın yedi gün yirmidört saat ulaşabileceği, Plodsi ve/ veya İş Ortakları tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetleri,

2.8  “Plodsi Hizmetleri” Plodsi tarafından sunulan Mobil Uygulamadaki ödeme hizmetlerini, Plodsi Sadakat Programını ve Plodsi E-Cüzdan hizmetlerini,  

2.9  “Ödeme Aracı” Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçları,

2.10 “Elektronik Fatura” veri formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, Vergi Usulü Kanunu gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik belgeyi,

 

Madde 3. Plodsi Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.  Kullanıcı, mevcut ürün ve hizmetlere Plodsi web sitesi veya Plodsi Mobil Uygulaması üzerinden ulaşabilecektir.

3.2.  Kullanıcı, Plodsi ürün ve hizmetlerinin sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli olan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Plodsi ürün ve hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder. Kullanıcı sağladığı bilgilerin hukuka uygun bir biçimde elde edildiğini ve açık rızası kapsamında Plodsi ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bilgileri sağlamanın yanında bu bilgileri güncel tutmakla da yükümlüdür.

3.3.  Plodsi Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, ürün ve hizmetlerin sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki İş Ortakları ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran Plodsi’ye aittir. Kullanıcı, Plodsi’nin dilediği değişiklikleri ürün ve hizmetler üzerinde yapabileceğini ve Plodsi’nin bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

3.4.  Araç hizmetleri için kampanyalarda Kullanıcılar’ın elde edeceği puan ve/veya imkân farklılaşabilir veya puan kazanılması söz konusu olmayabilir. Ek olarak, kazanılan puanların geçerlilik tarihleri her kampanya özelinde farklı olarak belirlenebilir. Kullanıcı, geçerlilik tarihlerinin farklı olarak belirlenmesi ve/veya puan ve/veya imkan farklılaşmaları neticesinde oluşabilecek zararlardan Plodsi’yi sorumlu tutamaz.

 

3.5.  Uygulama içerisinde gerçekleştirilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle İş Ortağı’na geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması, İş Ortağı tarafından işlemin gerçekleştirilmemesi vb. Plodsi’nin sebep olmadığı veya zarar ve kar kaybıyla illiyet bağı olsa bile Plodsi’nin kusurlu olmadığı durumlarda; Plodsi hiçbir şekilde Kullanıcının zararından ve kar kaybından sorumlu tutulamaz. Plodsi tarafından veya Plodsi’nin anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Plodsi, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.

 

Madde 4. Plodsi Sadakat Programı

4.1.  Plodsi, Plodsi Sadakat Programı ile Kullanıcı’ya, satın aldığı ürün ve/ veya hizmetler ile uygulama ve/veya Plodsi E-Cüzdan kullanımı ile gerçekleştirdiği sair işlemleri doğrultusunda, puan kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır.

4.2.  Plodsi Sadakat Programı, Plodsi İş Ortakları ile söz konusu olan/olacak anlaşmalar doğrultusunda oluşturulan kampanyalar ile Kullanıcı’ya kullanıcının izni ve bilgisi dahilinde sunulmaktadır. Kullanıcı her zaman işbu sözleşmede belirtilen Plodsi iletişim bilgilerine iletmek suretiyle kampanya iznini geri alabilir.

4.3.  Kullanıcı’nın Plodsi Sadakat Programı’ndan faydalanabilmesi için ilgili işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmesi ve işbu Sözleşme’de yer alan üyelik ve kullanım şartlarına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin geri alınması, iptal edilmesi veya sair nedenle geçersiz olması halinde ilgili Plodsi Sadakat Programı imkânından yararlanılması mümkün olmayacak olup Kullanıcı’ya bu çerçevede sağlanan puan ve sair menfaatler geri alınacaktır.

4.4.  Plodsi Sadakat Programı, Kullanıcı’ya özel imkanlar ve fırsatlar sağlamaktadır. Kullanıcı Plodsi Sadakat Programı kapsamında, kendisine sağlanan imkânın yalnızca kendine özel imkan ve fırsat olduğunu bilir ve bilmesi gerektiğini kabul eder. Kullanıcı’ya Plodsi Sadakat Programı kapsamında herhangi bir imkan sağlanması aynı imkandan diğer Kullanıcıların da faydalanabileceğini göstermez.

 

Madde 5. Üyelik Sistemi

5.1.  Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, mobil uygulamaya üye olmak ve Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için Plodsi ve/veya İş Ortağı tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2.  Kullanıcı’nın üye bilgilerinin doğru olduğu kabul edilir ve Plodsi’nin sunduğu veya sunacağı hizmetler Kullanıcı’nın tanımlayacağı araç bilgilerine sunulacaktır. Kullanıcı’ya bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Kullanıcı’nın ürün ve hizmetlerden faydalanılamamasından Plodsi ve/veya İş Ortakları sorumlu değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

5.3.  Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Kullanıcı, üyelik bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı’ya ait üyelik bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir.

5.4.  Mobil uygulamada Kullanıcı hesap aktivasyonu için, Kullanıcı’nın kayıt esnasında üyelik bilgilerine kaydettiği cep telefonu numarasına gönderilecek olan tek kullanımlık aktivasyon kodunun Kullanıcı tarafından mobil uygulamaya girilmesi gerekmektedir. Aktivasyonun devamında Kullanıcının kendisinin şifre belirleyebilmesi sağlanacak olup hesabın gizliliği ve giriş bilgilerinin saklanması tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

5.5.  Hesap Aktivasyon işlemini başarılı tamamlayan Kullanıcı sadece kendisinin belirlediği hesap şifresini girerek mobil uygulamada işlem yapabilecektir.

5.6.  Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere uygulama arayüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup söz konusu bilgiler bizzat Kullanıcı tarafından doldurulacaktır. Kampanya özelinde Kullanıcı’dan mobil uygulamaya tanımlı plaka aracının ruhsat bilgilerinin mobil uygulama üzerinde güncellenmesi istenebilecektir.

 

Madde 6. Plodsi’nin Yetki ve Yükümlülükleri

6.1.  Plodsi, hesap aktivasyon sürecini ve mobil uygulama ile ilgili erişim adımlarını mevzuata uygun olmak kaydıyla dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup bu halde Kullanıcı’nın mobil uygulamayı kullanabilmesi için farklı/ek bilgi girişi yapması gerekecektir.
 
6.2.  Plodsi, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, mobil uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Plodsi’ye herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler bu nedenle Plodsi’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

6.3.  Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Plodsi e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

6.4.  Plodsi Kullanıcılar’ın işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın mobil uygulamayı kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

6.5.  Plodsi, Kullanıcı’nın İş Ortağı’ndan kaynaklanan durumlar nedeniyle yaşayabileceği problemlere ilişkin olarak sorumluluğun İş Ortakları üzerinde bulunduğunu ancak yürürlükteki yasal mevzuatın belirlediği şekilde sorunun giderilmesi adına Kullanıcı’ya gerekli destekleri sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 7. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

7.1.  Kullanıcı, Plodsi’nin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için cep telefonu numarasına iletilen mesajların üçüncü taraflara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her türlü dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. 

7.2.  Kullanıcı, mobil uygulama üzerinden ödeme ve sair işlemlerden, mobil uygulamayı kullanmasından ve mobil uygulamada paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Plodsi tarafından Kullanıcı’ya iletilecek ve/veya rücu edilecektir.

7.3.  Plodsi, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup Kullanıcı Plodsi Hizmetleri’nden yararlanmak için bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

7.4.  Kullanıcı, üyelik bilgilerinde ve/veya Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, üçüncü bir kişi adına hareket etmesi, hesabının herhangi bir zarara uğraması, Plodsi üyelik şifresinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi, mobil uygulamanın yüklü bulunduğu telefonun çalınması/kaybolması veya başka haller nedeniyle yetkisiz kullanılması veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu/ihlali olduğunu fark etmesi gibi hallerde Plodsi’ye derhal bildirimde bulunacak, gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir. Kullanıcı bu hallerde Plodsi’ye bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde veya bildirimde bulunsa bile bildirime kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Plodsi’ye bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

7.5.  Kullanıcı’nın hesabına tanımlı cep telefonu numarasının değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması veya çalınması halinde Kullanıcı bunu Plodsi Genel Merkezi üzerinden Plodsi’ye bildirmekle yükümlüdür. Hesap aktivasyonu, Plodsi tarafından Uygulama Çağrı Merkezi’nden iptal edilebilecektir. Kullanıcı bu hallerde Plodsi’ye bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde veya bildirimde bulunsa bile bildirime kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen tüm zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacak ve Plodsi’ye bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

7.6.  Plodsi ve/veya İş Ortağı, Kullanıcı’nın üyelik ve/veya şifre bilgilerini uygulamadaki Kullanıcı girişi dışında herhangi bir kanal (e-posta, SMS vb.) aracılığı ile talep etmeyecek olup bu şekilde bir bilgi paylaşımı yapılması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Plodsi’ye bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

7.7.  Kullanıcı, Plodsi’nin Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinin paylaşılması nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün veya hizmet alınan tedarikçiler, iş ortakları ve danışmanlarının kusurlu olduğu hallerde doğmuş veya doğacak olan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

7.8.  Kullanıcı, İş Ortağı ile Plodsi gerçekleştirilen aracılık sözleşmesi kapsamında, Plodsi’nin İş Ortağı’ndan kaynaklanan durumlar nedeniyle oluşan veya oluşacak sorunlara ilişkin ve işbu durumlar sonucunda doğmuş veya doğacak, doğrudan veya dolaylı zararlardan herhangi bir surette sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

7.9.  Mobil uygulamanın kullanıldığı mobil cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Kullanıcı, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Plodsi’ye bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

7.10. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının Plodsi tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Plodsi’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır. 

7.11. Kullanıcı, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle Plodsi’ye karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

7.12. Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak uygulama üzerinden verilen talimatlar Plodsi’ye ulaştığı anda ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Kullanıcı Plodsi’yi yetkili kılar.

7.13. Kullanıcı, mobil uygulamada gerçekleştireceği birtakım işlemlerin ayrıca ücretlendirilebileceğini ve bunlara ilişkin olarak onayı doğrultusunda mobil uygulama üzerinden ilgili tutarların ayrıca tarafından tahsil edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.14. Kullanıcı, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Plodsi tarafından işlenmesine EK-1 Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder

7.15. Kullanıcı, mobil uygulama üzerinden Plodsi’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Plodsi’in ve/veya İş Ortağı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve Plodsi’ten ve/veya İş Ortağı’ndan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

7.16. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, ödeyen, üye işyeri, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Plodsi’in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu maddede belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların, Plodsi’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını ve işlemlerle ilgili her türlü ücret, masraf, vergi vb. kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.17. Kullanıcı, üçüncü taraflarca mobil uygulamada yapılan işlemler nedeniyle, Kullanıcı ve üçüncü sair üçüncü taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Plodsi’nin hiçbir şekilde taraf olmayacağ ını kabul ve beyan eder.

7.18. Plodsi, Kullanıcı’nın mobil uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Plodsi’nin uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur.

7.19. Kullanıcı, mobil uygulamaya bir işletme adına kayıtlı araç plakası ve /veya kurumsal GSM aboneliği ile erişiyor olması halinde, ödeme işlemlerini gerçekleştirmeye ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın hizmet alacak olduğu aracın ticari araç sıfatına haiz olması durumunda da Kullanıcı işbu Sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerden faydalanabilecektir. Ancak kullanıcının hesabına kayıtlı aracın ruhsat bilgilerinde ticari araç olarak kayıtlı olduğu durumda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder

 

Madde 8. Ödeme
 
8.1.  Plodsi Hizmetleri kapsamında sunulan ödeme ile ilişkili hizmetler, Plodsi’nin anlaşmalı olduğu Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı vasıtasıyla sunulmakta olup Kullanıcı’nın bu hizmetlerle ilgili iddia ve taleplerinin muhatabı Kullanıcı’nın onayladığı çerçeve sözleşmenin tarafı olan Ödeme Hizmeti Sağlayıcısıdır. Kullanıcı, Plodsi Hizmetleri’nden faydalanılmasına ilişkin olarak Plodsi’in anlaşmalı olduğu Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının değişebileceğini, bu durumda Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için yeni ödeme hizmeti sağlayıcısının taraf olduğu yeni bir sözleşmenin akdedilmesi gerekeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Ödeme ile ilişkili her türlü hizmette Kullanıcı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı münhasır muhataptır.

8.2.  Mobil uygulama üzerinden yapılacak para transferlerinde 3D Security doğrulama sistemi kullanılmaz. Onaylama işlemi, uygulama içi mesaj gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir.

8.3.  Mobil uygulama üzerinde tanımlanacak kartın internet alışverişine açık olması gerekmektedir. Kartın internet alışverişine açık olup olmadığının sorgulanması için 3D Security sistemi ile karttan 1 TL veya ödeme kuruluşunun takdir edeceği tutar kadar bir meblağ karttan çekilir ardından bu miktarın Kullanıcı hesabına iadesi gerçekleştirilir.

8.4.  Kullanıcı’nın mobil uygulama üzerinden yaptığı harcamalar için elektronik fatura kesilir ve Kullanıcı’nın bildirmiş olduğu telefon numarasına SMS yoluyla veya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine mail yoluyla gönderilir.

 

Madde 9. Ürün ve Hizmet Bedelinin İadesi ve Cayma Bedeli

9.1.  Kullanıcı, rezervasyon başlangıcına kadar rezervasyonlarını Plodsi mobil uygulaması üzerinden iptal edebilirler. Ancak rezervasyon başlangıcına 24 saat ve daha az kalmış ise Kullanıcı rezervasyonu iptal ettiği takdirde Hizmet Bedeli’nin iadesi kesinlikle yapılmaz.

9.2.  Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

 

Madde 10. Sorumluluk Sınırlamaları

10.1.  Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Plodsi, mobil uygulama ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Plodsi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

10.2.  Plodsi koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

10.3.  Kullanıcı, mobil uygulama ve mobil uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Plodsi’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, mobil uygulamanın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

10.4.  Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu ve aksi durum oluşması halinde derhal bildirimde bulunmadığı takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder. Plodsi, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcılar’ın mobil uygulamayı kullanımı başta olmak üzere Plodsi Hizmetleri’nden yararlanması neticesinde yahut Kullanıcılar’ın sair fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

10.5.  Mobil uygulamanın kullanımından, İş Ortağı’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan ve ödeyen sıfatıyla ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Plodsi, Plodsi Hizmetleri’nin veya ürün ve hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanılmasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ağır kusuru dışında sorumlu değildir. Plodsi ve/veya İş Ortağı, Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı bu sebeplerle herhangi bir ad altında Plodsi ve/veya İş Ortağı’ndan talepte bulunamaz.

10.6.  Mobil uygulamada ve uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Plodsi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Plodsi üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir

10.7.   Kullanıcı, Plodsi Hizmetleri ve/veya ürün ve hizmetlere ilişkin ödeme faaliyetleri çerçevesinde İş Ortağı ya da ürün ve hizmetleri sunabilecek sair üçüncü kişiler ile arasındaki ilişkiden Plodsi’nin sorumlu olmadığını, bu kapsamdaki her türlü riskin münhasıran kendisine ait olduğunu, bunlarla ilgili Plodsi’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, ürün ve/veya hizmetlerle ilgili her türlü talebini ilgili İş Ortağı’na yönelteceğini kabul ve beyan eder. 

Plodsi mobil uygulamayı olduğu şekliyle Kullanıcı’ya sunmakta olup ticari elverişlilik veya belli bir amaca veya kullanıma uygunluk taahhüdünde bulunmamaktadır. Mobil uygulamanın kusursuz olacağına veya Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına veya uygulamanın kesintisiz bir şekilde, 7 gün 24 saat çalışmakta ve erişilebilir olacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermemektedir.

 

Madde 11. Telif Hakkı Politikası

11.1. Plodsi mobil uygulamasının tasarımında, web sitesinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Plodsi’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır

11.2. Plodsi Mobil Uygulamasında veya Web sitesinde bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı münhasıran Plodsi’ye aittir. Mobil uygulamanın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya mobil uygulamadan işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, mobil uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır

11.3. Kullanıcı’nın Uygulama veya Plodsi sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Plodsi ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların mobil uygulamadan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya uygulamaya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya Plodsi’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; mobil uygulamanın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Plodsi sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır

Bununla birlikte Kullanıcı, Plodsi’nin Fikri, Sınai ve sair Mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde (lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Plodsi’den talep edilen tazminat miktarı dahil olmak üzere) Plodsi’nin uğradığı tüm zararları fer’ileri ile derhal karşılamakla yükümlüdür.

 

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü

12.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile mobil uygulamada ve Plodsi internet sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. 

12.2. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

12.3. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Madde 13. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

13.1. Taraflar arasında doğabilecek olan her türlü ihtilafta Plodsi’ye ait fiziki ve/veya elektronik kayıt ve defterler geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 199 gereği belge niteliğindedir.

13.3. Kullanıcı, Plodsi’in ve/veya İş Ortağı’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait, Plodsi Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Plodsi’nin ya da İş Ortağı’nın ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği İş Ortaklarına açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Plodsi’nin Gizlilik Politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Plodsi ve/veya İş Ortağı’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder

 

Madde 14. Sözleşme İhlali ve Feshi

14.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi olması, ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Plodsi, Kullanıcı’nın Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Plodsi’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

14.2. Plodsi her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Plodsi Hizmetleri’nden yararlanmasına son verebilir.

14.3. Plodsi’nin faaliyeti bırakması veya Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme Plodsi’ye herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Plodsi tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

14.4. Sözleşmenin feshi Plodsi’nin fesih tarihine kadar doğmuş olan haklarını ortadan kaldırmaz.

 

Madde 15. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller

15.1. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

15.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. 

 

Madde 16. Diğer Hükümler

16.1. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden Taraf’ın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi veya bizzat kendisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Son güncelleme tarihi: 24.10.2022