KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN VERİ SORUMLUSUNA YAPACAĞI BAŞVURULAR İÇİN BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. Maddesinden doğan haklarını kullanmak isteyen kişilerin bu formu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla Şirketimize ulaştırması gerekmektedir.

  • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “
  • “Halaskargazi Mah. Halaskargazi Cad. 38-66E/ 215 ŞİŞLİ-İSTANBUL” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
  • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin plodsi@plodsi.com e- posta adresine iletebilirsiniz,
  • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden plodsi@plodsi.com e-posta adresine iletebilirsiniz,
  • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimize yukarıdaki yollardan biri ile ulaşan başvuruda yer alan talepler, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin cevabımız Kişisel Veri Sahibine 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tarafınızdan Şirketimiz tarafından talep edilecektir.

 

1.Kişisel Veri / Başvuru Sahibi Bilgileri

Başvuru Formu’yla Kişisel Veri Sahibi’ni “başvuru sahibi” olarak tanımlanabilmesi, talebin Şirketimiz nezdinde incelenebilmesi, sürecin tam ve sağlıklı olarak işleyebilmesi ve sonuç hakkında zamanında bilgilendirme yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir.

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Cep Telefon No:

E-posta:

Adres:

 

2. Kişisel Veri/Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz ile olan İlişkisi Hakkında Bilgiler

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz

□ Müşteri

□ Çalışan

□ Çalışan Adayı

□ Tedarikçi

□ Ziyaretçi

□ Diğer: ___________________________________________________

 

 

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talebiniz

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylandırınız.

 

4. Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik İletişim Bilgileri

Lütfen Şirketimize iletmiş olduğunuz başvuru formuna istinaden verilecek olan yanıtın hangi yöntem ile tarafınıza bildirilmesini tercih ettiğinizi belirtiniz (Sadece bir kutu seçilebilir).

□ Başvuru Formu’nda belirttiğim adresime gönderilmesini istiyorum

□ Başvuru Formu’nda belirttiğim Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresime gönderilmesini istiyorum.

Bizzat elden teslim almak istiyorum. (Not: İlgili yanıtın, vekâleten 3. kişiler tarafından teslim alınacak olması halinde, bu hususu belirten imzalı dilekçeniz ve ekinde bu husustaki yetkilendirmenin açık olarak düzenlendiği noter tasdikli vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.)

 

5. Kişisel Veri Sahibi Beyanı

Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, Başvuru Formu’nda yer alan Genel Açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve Başvuru Formu’nda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

Bu başvuru formunu indirmek için tıklayınız